JSOB-VT-012 SOUTH VIETNAM 5 Day 4 Night (TH)

Item Code: 30-8246
Overview DetailsPDF

JSOB-VT-012 SOUTH VIETNAM 5 Day 4 Night (Only Thai People)

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง

#เที่ยวเวียดนามใต้ 5วัน 4คืน

 • ชมลำธารนางฟ้า
 • ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว
 • เมืองดาลัด
 • บ้านรูปทรงประหลาด
 • วัดเจดีย์มังกรแก้ว
 • สวนไฮเดรนเยีย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวัดตั๊กลัม
 • น้ำตกดาลันตา
 • เมืองญาจาง
 • วัดลองเซิน
 • ปราสาทจามโพนคร
 • โบสถ์หินญาจาง
 • ช้อปปิ้งตลาดดัม

Day 1

 • 09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
 • 12.00 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH324
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 13.45 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม “ไซ่ง่อน” ตั้งอยู่ทางเวียดนามตอนใต้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUI NE) ในจังหวัดฟานเทียต ระยะทางประมาณ 250 กม. คัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามใต้ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่านจะได้สัมผัสกับการจราจรที่คับคั้ง เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ
 • ที่พัก THAI HOA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 2

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาวได้อย่างสวยงาม นำท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา อิสระกับการถ่ายภาพ จากนั้นชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเม็ดทรายละเอียดสีขาว ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม (แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (DA LAT) ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  นำท่านชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแปลกๆ ซึ่งทุกมุมของบ้านหลังนี้ จะออกแบบและตกแต่งหลากหลายสไตล์ ออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland อิสระกับการถ่ายภาพอิสระให้ท่านเดินเล่น ตลาดกลางคืนเมืองดาลัด (Dalat Night Market) ที่มีสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร ร้านของฝากต่างๆ มากมายวางขายอยู่เต็มสองข้างทาง ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัย
 • ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • ที่พัก MAI VANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 3

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม FrRESH GARDEN เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในช่วงเทศกาลชมดอกไม้ มีทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นและแสงอาทิตย์สีทองยามบ่ายที่ทอแสงอ่อนๆ บนทุ่งดอกไม้ มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย
  นำท่านชม วัดLINH PHUOC วัดลึงเฟือก หรือดินแดนแห่งสวรรค์ เป็นวัดพุทธนิกายเซน ตกแต่งด้วยศิลปะจากเซรามิค วิหารด้านในสวยงามด้วยเซรามิคหลากหลายสี มีหอระฆัง 7 ชั้นที่ถือว่าสูงที่สุดในเวียดนาม ผนังด้านบน
  มีภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิมปางยืนยกมือประทานพรที่ทำจากดอกกระดาษขนาดใหญ่ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้นำท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea Garden) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ ดอกไฮเดรนเยียที่นี่จะบานทั้งปี สีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวนและเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัด
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
  นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม (ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถรางโรเลอร์โคสเตอร์แล้ว) เดินทางสู่ เมืองญาจาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เมืองญาจาง ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจามปามาก่อน ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ก่อเกิดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 2 และรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 9-10 ปัจจุบันญาจางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ที่แตกต่างไปจากแลนด์มาร์กเดิม ๆ เป็นเมืองตากอากาศริมชายฝั่งทะเลอันเงียบสงบ ชายหาดสวยสะอาดตา มีแหล่งท่องเที่ยวรองรับหลากหลายแบบทั้งที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ วัดวาอาราม รวมไปถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ นำท่านนั่งเรือข้ามเกาะชมสวนสนุก Vin wonder Nha Trang เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ

  • โซนสวนน้ำที่มีชายหาดจำลองให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสนุกกับการลงเล่นน้ำได้
  • โซนสวนสนุกในร่มมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น โรงภาพยนต์ 5มิติ , Zipline , Skydrop,Swing , Carousel
  • โซนเกมส์ ให้ท่านสนุกกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้
  • โซนอควาเรียม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากไว้
   กว่า 9,000 ชนิด ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
  ที่พัก NHA TRANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 4

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไหว้พระที่ วัด LONG SON เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ สูง 14 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ต้องเดินขึ้นบันได 152 ขั้น ระหว่างทางจะมีพระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อนและด้านบนสามารถชมวิวเมืองญาจางได้อีกด้วย
  นำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทโพนคร เป็นปราสาทที่เก่าแก่ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่2 สมัยอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเคยเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และเป็นที่สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามในปัจจุบัน
  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์หินนาตรัง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินสูง 10 เมตร ห่างจากทะเลเพียงแค่ 1กิโลเมตร โบสถ์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ฝรั่งเศษโกธิกโดยนักบุญหลุยส์วอลเล็ท ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยกระจกสี มีสีสันสวยงาม ด้านในสามารถจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น จากนั้นนำท่านแวะร้านรังนก อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิดจากรังนก
  นำท่านแวะตลาดDAM เป็นตลาดที่มีสินค้าขายอาหารและของที่ระลึกในราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกัยตลาดอื่นๆ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองญาจาง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝาก
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกามซัญ (ญาจาง) เดินทางสู่ โฮจิมินห์ ซิตี้
 • 15.30 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ ซิตี้ โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH1313
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเตินเซินเญิ้ต (โฮจิมินห์) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • ที่พัก HOCHIMIN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 5

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 09.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH325
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 11.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ