JSOB-SG-002 SINGAPORE 3 Day 2 Night (TH)

Item Code: 30-7553
฿13,999
Overview DetailsPDFข้อสำคัญ

JSOB-SG-002 SINGAPORE 3 Day 2 Night (Only Thailand People)

#ทัวร์สิงคโปร์

  • เช็คอิน Haji Lane ถนนสายฮิปสเตอร์
  • ชมน้ำตกในร่มสูงที่สุดในโลก The Jewell
  • สะพานเกลียว Helix
  • Marina Bay Sand
  • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์
  • วัดพระเขี้ยวแก้ว

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

Day 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW

Day 2

FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 3

เมอร์ไลอ้อน – SULTAN MOSQUE – HAJI LANE – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

  • - ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
  • - หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีที่จาเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน - ในกรณีที่ลูกค้าเคยเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์มาแล้ว และมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก่อนการเดินทางครั้งนี้ ลูกค้าจะต้องนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลฉบับจริง รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มก่อนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลส่งให้แก่บริษัท หากลูกค้าไม่แจ้งหรือไม่ส่งเอกสารให้กับทางบริษัทและไม่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้น