JSOB-JP-004 Japan 5 Day 3 Night (TH)

Item Code: 30-7848
฿33,888
Overview DetailsPDF

JSOB-JP-004 Japan 5 Day 3 Night (Only Thailand People)

สนุกสนานกับหิมะ ที่ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก สวนโออิชิปาร์ค
พิพิธภัณฑ์ราเมน ตลาดปลาซึจิกิ ขอพรวัดดัง วัดอาซากุสะ พระใหญ่คามาคุระ
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและไดเวอร์ซิตี้
เดินทางโดยสายการบิน น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 7.

Day 1

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
 • 23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน เที่ยวบินที่ XJ600
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย)

Day 2

 • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
  เดินทางเข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางที่มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ วัดอาซากุสะ
  กราบสักการะขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆ แบบญี่ปุ่น แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี ( แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง มื้อที่
  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ 0 ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม เป็นเมืองที่มีภูเขาเปิดล้อม มีทิวทัศน์ ธรรมชาติโดยเฉพาะภูเขาฟูจิซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น มื้อที่ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนาเข้าของโรงแรม
  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้าแร่ออนเซ็น ( น้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบารุงผิวพรรณ

  • ที่พัก หรือระดับใกล้เคียงกัน
   ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง

Day 3

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม มื้อที่3
  พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ( ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเอง จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่สาคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ ( เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายของ เช่น วิตามินบารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบารุงผิวหน้า โลชั่นน้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆ เช่น ลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ จากนั้นนาท่านชม สวนโออิชิปาร์ค เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง มื้อที่ 4
  จากนั้นพาทุกท่านตะลุยหิมะที่ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฟูจิ ในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน สนุกกับการเล่น ที่ลาน และยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามโดยมีภูเขาไฟฟูจิตระหง่านเป็นฉากหลัง อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าและอุปกรณ์เล่นหิมะ

  • อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
   กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องสาอางแบรนด์ต่างๆมากมายเช่น และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ที่พัก

Day 4

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม มื้อที่
  จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาซึกิจิ ตลาดเก่าด้านนอก ตลาดยอดนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 หรือมีอายุเกือบกว่าร้อยปี อยู่ใจกลางกรุงโตเกียว ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารกว่า 400 ร้าน โดยส่วนมากจะเป็นอาหารทะเลสดๆ เต็มสองข้างทาง หากใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากลิ้มรส ซาซิมิ ในแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ โดยเฉพาะเมนูปลาที่นี่จะค่อนข้างสด รสชาติอร่อย และราคาไม่แพง หรือแม้แต่เมนูซีฟู้ด อูนิสดๆ มันปูย่างฉ่าๆ บอกเลยว่าฟิน!! พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระใหญ่ไดบุตซึ หรือเป็นพระพุทธรูปที่สาคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน ( พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง เมตร น้าหนัก 121 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระใหญ่ไดบุตซึสร้างจากโลหะสาริด และทองแดง โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานานจนองค์พระเป็นสีเขียวหรือจะเรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่วัดโคโตะกุอิน ( ค่าทัวร์รวมค่าเข้า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว คาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียวและอ่าวสากามิ โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าเรือที่สาคัญอันดับต้นๆของญี่ปุ่น และเป็นเมืองสาคัญที่เปิดประตูให้ญี่ปุ่นได้ติดต่อกับโลกภายนอกนับจากที่มีการเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าในปี 1859 ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ์ คิรินเบียร์ โทรเลข รถไฟ ในสมัยนั้นก็นาเข้ามาสู่ญี่ปุ่นครั้งแรกที่โยโกฮาม่า นาท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน”( รายการยอดฮิตติดอันดับของญี่ปุ่นที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ( ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน นาท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสาเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง แล้วนาท่านสู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและน้าซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ให้ท่านได้ “เลือกชมและชิม” ราเม็งสูตรต่างๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง มื้อที่ รับคูปอง เพื่อเลือกรับประทานราเม็งร้านที่ท่านชื่นชอบ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็งจากนั้นเดินทางสู่จังหวัดชิบะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง ผ่านชมเส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ (
  เป็นจุดเชื่อมต่อของอุโมงค์ใต้อ่าวโตเกียว ระหว่างจังหวัดคานางาวะ  เมืองคาวาซากิ  และจังหวัดชิบะ  เมืองคิซาราสุ  จากที่ต้องใช้ระยะทางอ้อม 100 กิโลเมตร ก็จะเหลือระยะทางรอดใต้อุโมงค์เพียง 14 กิโลเมตร อุมิโฮตารุ  ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางทะเล และเห็นถนนแค่ด้านเดียว เนื่องจากถนนอีกด้านคืออุโมงค์ที่อยู่ใต้ทะเล และเมื่อพ้นจากอุโมงค์จะเป็นจุดพักรถอุมิโฮตารุ ( ที่นี่ถือว่าเป็นจุดพักรถที่มีร้านค้า ร้านอาหาร สถาปัตยกรรมที่ดูแปลกตาและมีพื้นที่หอคอยชมวิวที่ชั้น 5 จึงทาให้ที่นี่เป็นที่นิยมแวะมาพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์มุมกว้างของโตเกียว ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวอาจใช้เส้นทางอื่นเพื่อเลี่ยงปัญหารถติด หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง มีแบรนด์ที่ให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูจากต่างประเทศ ร้านฮิตๆ และร้านแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่น มีสินค้าขายหลายแบบเช่น สินค้าแฟชั่น กีฬา เครื่องประดับและสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่นี่ออกแบบและตกแต่งเน้นกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่มายังเอาท์เล็ทแห่งนี้ได้เพลิดเพลินและสะดวกสบายกับการช้อปปิ้ง ชิมอาหารอร่อย และชิลกับมุมพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ จากนั้นนาท่านชม เทศกาลไฟประดับ ได้ถูกสร้างโดยจาลองทิวทัศน์บรรยากาศของแถบชนบทในประเทศเยอรมันออกมาได้อย่างสวยงามด้วยพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่ถึง หมื่นตารางเมตร และงานที่มีชื่อเสียงและถูกจัดเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูหนาว คืองานประดับไฟโดยเราจะได้เห็นดวงไฟ หลากเฉดสีกว่า ล้านดวง ส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพื้นที่ภายในปาร์ค ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยาย ถือเป็นงานประดับไฟฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ชื่อว่าเป็น ใน งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม
 • เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

Day 5

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน
  นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย

  • 09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบิน เที่ยวบินที่ XJ601
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย )
  • 14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ