JSOB-CH-002 China 5 Day 4 Night (TH)

Item Code: 30-6313
฿24,999
Overview Calendar & Prices DetailsDownlode PDF

JSOB-CH-002 China 5 Day 4 Night (Only Thailand People)

                                  เที่ยวเซี่ยงไฮ้

                             อู๋ซี หังโจว ผู่ถ่อซาน

-ขอพรองค์หนานไห่กวนอิม
-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
-ล่องเรือชม เมืองโบราณอู่เจิ้น
-ช้อปปิ้งอิสระ ถนนนานจิง
-ล่องเรือชมเมืองโบราณ
-ชมสถาปัตยกรรม ศาลาฝานกง
-พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, ซี่โคงหมู่อู๋ซี,ไก่ขอทานและหมูพันปี

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
June 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
July 2024
30
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August 2024
28
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
September 2024
1
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
October 2024
29
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November 2024
27
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
December 2024
1
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
January 2025
29
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
February 2025
26
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
March 2025
23
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
2
3
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
4
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
5
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
6
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
7
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
8
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
9
10
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
11
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
12
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
13
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
14
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
15
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
16
17
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
18
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
19
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
20
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
21
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
22
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
23
24
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
25
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
26
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
27
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
28
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
29
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
30
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
2
3
4
5
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
April 2025
30
31
฿24,999

Start

General price: Adult (18+ years) ฿24,999 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
May 2025
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Day 1

 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว

Day 2

 • ท่าเรือจูเจียเจี่ยว
 • เกาะผู่ถ่อซาน
 • วัดผู่จี้
 • วัดไผ่ม่วง
 • ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 • ชาวอินต้ง
 • องค์หนานไห่กวนอิม

Day 3

 • ท่าเรือจูเจียเจี่ยว
 • เซี่ยงไฮ้
 • ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ)
 • หาดไว่ทาน
 • ถนนนานกิง

Day 4

 • เมืองอู๋ซี
 • ร้านไข่มุก
 • พระใหญ่ลิงซาน
 • ศาลาฝานกง
 • ร้านไข่มุก
 • เมืองหังโจว

Day 5

 • ร้านหยก
 • หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น
 • เมืองหังโจว
 • ทะเลสาบซีหู
 • หมู่บ้านใบชา
 • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ